มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ปารีณา – ศรีนวล” ไม่หลุด ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. “ปารีณา ไกรคุปต์” และ “ศรีนวล บุญลือ” ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

วันที่ 23 ก.ย. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สําคัญและเป็นที่สนใจ กรณี ส.ส.หญิง 2 ราย โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ โดยมีผลการพิจารณาดังนี้

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทําของ น.ส.ปารีณา ผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นเพียงการติดตามเ รื่ อ งร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ อ.จอมบึง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็น ส.ส. กระทําการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเ รื่ อ งการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ปารีณา จึงไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบ มาตรา 185 (1)

สําหรับ น.ส.ศรีนวล ผู้ถูกร้องที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทําของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการแจ้งปัญหาที่เกิດขึ้นในพื้นที่ อ.จอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด

ของกระทรวงสาธารณสุข กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็น ส.ส. กระทําการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม สมาชิกภาพ ส.ส. ของ น.ส.ศรีนวล จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2)

ขอบคุณ ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *