โควิดซ้ำธุรกิจล้มละลาย สามีวอนช่วย แพทย์หญิงกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร จาก แพทย์หญิง รักษาคนป่วย กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรากว่า 16 ปี สามีวอน ช่วยหลังธุรกิ จครอบครัวเจอ พิษโควิด กลายเป็นบุ คคลล้ มละลาย

วันที่ 21 ต.ค.2563 ที่โรงพยาบา ลสมเด็จพร ะยุพราช อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลังได้รับหนังสื อขอความช่วยเ หลือจาก แพทย์หญิง อรพิน มัตราช อายุ 51 ปี อดีตแพท ย์ประจำโรงพยา บาลสมเด็ จพระยุราชสว่างแดนดิน อดีตแพทย์อาสา ดูแลคนป่ว ยโดยได้ปวาร ณาตัวไม่รับเงินเ ดือนเป็นเวลา 3 ปี แต่ชีวิตกลับผกผัน เกิดอุบัติเหตุ ทางรถยน ต์ในปี 2548 จนกลายเ ป็นเจ้าหญิง นิทรานานกว่า 16 ปี

และด้วยสถ านการณ์การแพร่ระ บาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจ ครอบครัวล้ม ละลาย หมดค่าใช้จ่ ายในการดู แลรักษา ครอ บครัวจึงออ กมาวอนขอสังคม ให้ช่วยเหลือ เพื่อต่อลมห ายใจ แพทย์หญิง อรพิน ให้อยู่กับครอบครัวนาน ๆ แ ม้จะเป็นแค่เจ้าห ญิงนิทรา ไม่รับรู้อะไรก็ตาม

โดยแพทย์หญิง อรพิน นอนรักษาตัวอยู่ตึกพวงชมพู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ผู้สื่อข่าวพบ นายสุบิน มัตราช อายุ 58 ปี สามี กำลังเช็ดตัวแพทย์หญิง อรพิน อยู่ไม่ห่าง ด้วยสีหน้ าเป็นกังวล

นายสุบิน กล่าวว่า ตนกับพญ.อรพินแต่งงาน มีลูกด้วย 2 คน โดยคนที่ 1 กำลังศึกษา ส่วนคนที่ 2 เป็นออทิ สติกไม่ส ามารถดู แลตัวเอ งได้ พญ.อรพินเป็นแพท ย์ประจำอยู่ที่โรง พยาบาลสม เด็จยุพราช สว่างแดนดิน หลังจากทำงานใช้ ทุนของโรงพยาบ าลเสร็จสิ้น จึงขอลาออกเพื่อมาดูแลครอบครัว เนื่องจ ากครอบครัวมีธุรกิจส่วนขายรถมีรายได้สูง แต่ด้วยหัวใจที่ชอบช่วยเหลือคนป่วย ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ภรรยายังได้อาสาตัวเองเป็นแพทย์อาสา เป็นอ าจารย์ในก ารให้ความรู้แก่นักเ รียนแพทย์ โดยไม่ขอรับเงินเดือนเป็นเวลา 3 ปี

“ภรรยาเป็นคนสวย และเป็ นที่รักใคร่ในเพื่อนร่ วมงานและประ ชาชน ที่มารับการรักษา แต่เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ถือเป็ นวันที่เปลี่ยนชีวิต ของทุกคนในค รอบครัว ภรรยาประสบ อุบัติเหตุท างรถยนต์ เลือดออกทางสมอง ครอบครัวส่ง ตัวไปผ่าตัดที่ โรงพยาบาลอุดรธานี แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งไปผ่ าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น แต่อาการไม่ดีขึ้น นับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็ นเวลา 16 ปี ที่ภรรยาก ลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา แต่ครอบครัว ก็ดูแลภรรยาอ ย่างดีเสมอมา แม้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะสูงมาก” นายสุบิน กล่าวทั้งน้ำตา

นายสุบิน กล่าวอีกว่า ก่อนแต่งงาน เราเคยสัญ ญาว่าจะรักและ ดูแลกันตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้ตนยังยึดห มั่นในสัญญาที่เค ยให้กันไว้ จะดูแล ภรรยาไป จนกว่าวินา ทีสุดท้ายข องชีวิตกัน และกัน ทั้งนี้ ครอบครัวตนเค ยมีธุรกิจเป็น ดีลเลอร์ขา ยรถยนต์ แต่ด้วยพิษเศร ษฐกิจใ นช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้ธุรกิจค รอบครัวที่เ คยสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัวประส บปัญห าจนศาลล้มละลา ยกลางมีคำสั่งให้ เป็นบุคคลล้มละลาย

“แต่ถึงแม้ทรั พย์ สินภายนอก จะล้มละลาย แต่ทรัพย์ สินภายในยังไ ม่ล้มละลาย ผมยังมีครอบครัว มีคุณ หมออร พิณอยู่ข้าง ๆ แม้จะไม่สามารถรั บรู้อะไรแล้วก็ต ามเราจะดูแลกันตลอดไป แต่วันนี้ที่ครอ บครัวของ เราเป็นกั งวลม ากที่สุด คือ เราหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว เราเป็นคนล้มละลาย ไม่มีรายได้ใด ๆ ส่งผลค่าใช้จ่ายในการดูแล ภรร ยาแต่ ละเดือ นได้รับผลกระทบอย่ างหนัก จึงอยา กวอนผู้ใจบุญ ช่วยเหลือ เ พื่อต่อลมหายใจให้ภรรยา วันนี้ครอบครัวของเราไม่มีใคร ตลอด 10 ปีของการรับห น้าที่ เป็นหมอรักษาคนป่วย ภรรยาเขาเป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเ หลือผู้อื่น เสมอ ๆ ขออานิสง ส์ผลบุญนั้น ช่วยเหลือครอ บครัวเราใน ยามล ำบากด้วยเถิด” นายสุบิน กล่าวด้วย ความกังวล

สำหรับท่า นที่มีความประสงค์ ช่วยเหลือค่าใช้ ใจในการดูแล แพทย์หญิง อรพิน มัตราช สามา รถโทรศัพท์สอ บถามได้ ที่หมายเลข 064-0981395 และ 093-8537202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *