ในหลวงร.๙ ทำอาชีพอะไร คำถามด้วยความใคร่รู้ ของเรา

นี่คือค ำถามขอ งเด็กอายุ 4 ขวบลูกช ายของหมอเอง ในขณะที่หมอกำลังเอา Flash card มาสอนเกี่ยวกับ อาชีพต่างๆ โดยหมอ ก็เล่า ในส่วนของหมอว่า พ่อเป็น Doctor และ Doctor มีหน้า ที่ รักษาคนไ ข้ ช่วยเหลื อคนเจ็บป่วย

ลูกหมอถ ามต่อไปว่า Doctor นี้รวยไหม ?

ลูกหม อก็มองห น้าแล้วคิ้วขมวดขึ้นมา แล้วบอกว่า แล้วพ่อม าเป็น Doctor ทำไม เ พราะทำแล้วไ ม่รวย ?

ลูกหมอก็มอ งหน้าแล้วคิ้วขมวดขึ้นมา แล้วบอกว่า แล้วพ่อ มาเป็น Doctor ทำไม เพราะทำแล้ วไม่รวย ?

หมอมองลูก คิดในใ จว่า เด็กน้อยคงคิดได้แค่ รวยคือดี และ ไม่รวยคือไม่ดี หมอจึงบอกลูกว่า ลูกรัก หนูรู้ไหมว่า เราเกิดมา มีชีวิตอยู่เพื่ ออะไร เราเกิดมาเพื่อทำความดี ช่วยเหลือคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่ด้อ โอกาสกว่าเรา ดังนั้น เราอย่ามัว คิดแต่เรื่อง หาเงิน สร้างควา มร่ำรวย ให้ตัวเอง แต่เราอาจต้อง หาเงินเพื่อเพี ยงพอและพอเพียงต่ อเลี้ยงคนในครอบครัวของเราให้ปกติสุข ตามคำสอนของ ในหลวงรัช กาลที่ 9 ที่กล่าวไว้

ลูกหมอ มอ งหน้าแล้ว ถามกลับมาว่า พอดีๆ ที่ พ่อว่า มันแค่ไหน ?

หมอได้ยิน แบบนี้ ก็นึกในใจ ว่า คำว่าพอ สำหรับเด็กน้อ ยคงไม่เข้าใจ ( จริงๆ คำว่า พอ สำหรับผู้ ใหญ่หลาย คนก็ยังไ ม่เข้าใจ ) หมอเลยพู ดอะไรที่เค้าเข้าใจง่ายห น่อย โดยอธิบายว่า ลูกรัก ลูกเคยกินขนม อิ่มมากๆไหม เคยอิ่ มมากจ นอาเจียนออก มาไห ม ?

ลูกหมอ พยักห น้า หมอจึงพูดต่อว่า ตอนที่หนูกำลังทา นขนมอยู่ หนูรู้สึกว่า ขน มที่ทาน นั้นอร่อยมา กใช่ไหม

ลูกพยักหน้า แล้วพูดว่า มันอร่อยมาก เลยพ่อ อร่อยจนหยุดไม่ ได้ ขนาดอิ่มแล้ว ก็ยังอยากกิน เลย พยายามทา นต่อไปเรื่อยๆ

หมอจึงถามต่อว่า แล้วตอนที่หนูอ าเจียน รสชาติของอาเจียน เป็นยังงัย มันยังอร่อยอยู่ไหม ลูกตอบว่า ไม่เลยพ่อ มันไม่อร่อย ขมๆ เปรี้ยวๆ กลิ่นก็เหม็นๆ แถมทรมานมากด้วยตอน อาเจียน

หมอตอบว่า นั้นแหละ ถ้าหนู หยุดตอนที่ห นู เริ่ม อิ่มแล้ว นั้นแ หละคือ พอดี พออยู่ และ พอเพียง

ลูกหมอถ ามต่อว่า แล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทำอา ชีพอะไรหรอครับพ่อ ทำไมท่าน ไม่ต้ องการเงิน แล้วที่ท่านทำงาน ท่านได้อะไรเป็ นสิ่งตอบแทนครับพ่อ

หมอหยิบ Flash card King ขึ้นมา แล้วตอบกลับไป ว่า อาชีพของ ท่านคือ พระราชา หน้า ที่ของพระราชา คือ ปก ครองบ้านเมือง ดูแลประชาชนของท่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ท่านไ ม่ต้องการเงิ นหรอก เพราะสิ่งที่ท่านต้องการคือ ความสุขขอ งประชาชน ลูกเห็นไหมว่า ยั งมีคนที่ ทำเพื่อคนอื่น เพื่อให้คนอื่ นมีความสุข และค ามสุขของคนที่เค้าทำให้มีความสุข เค้าก็ได้รับคว ามสุขไปด้วย พ่อหวังว่า โต นไป หนูจะทำประ โยชน์ให้ส่วนรวม และทำให้คน อื่นๆ มีความสุข นะ ลูกรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *